7 KIU

1. SUWARI WAZA
kata dori – ikkyo
shomen uchi – ikkyo
ryote dori – kokyu ho

2. TACHI WAZA
shomen uchi – ikkyo
shomen uchi – irimi nage
kosa dori – ikkyo
kosa dori – kote-gaeshi
kosa dori – shiho nage
katate dori – kokiu nage(2 variantai)