3 KIU

1. SUWARI WAZA
kata dori – ikyo
kata dori – nikyo
kata dori – sankyo
kata dori – yonkyo
shomen uchi – ikkyo
shomen uchi – nikyo
shomen uchi – sankyo
shomen uchi – yonkyo
ryote dori – kokyu ho

2. HANMI HANDACHI WAZA
katate dori – shiho nage
ryote dori – shiho nage

3. TACHI WAZA
shomen uchi – ikkyo
shomen uchi – nikyo
shomen uchi – sankyo
shomen uchi – yonkyo
shomen uchi – irimi nage
shomen uchi – kotegaeshi
kosa dori – ikkyo
kosa dori – nikyo
kosa dori – sankyo
kosa dori – yonkyo
kosa dori – irimi nage
kosa dori – kotegaeshi
kosa dori – shiho nage
katate dori – ikkyo
katate dori – nikyo
katate dori – sankyo
katate dori – yonkyo
katate dori – irimi nage
katate dori – shiho nage
katate dori – kotegaeshi
katate dori – uchi kaiten nage
katate dori – kokyu ho
katate dori – kokyu nage (3 variantai)
kata dori – ikkyo
kata dori – nikyo
kata dori – sanyio
kata dori – yonkyo
tsuki – kotegaeshi
yokomen uchi – ikkyo
yokomen uchi – nikyo
yokomen uchi – sankyo
yokomen uchi – yonkyo
yokomen uchi – shiho nage
yokomen uchi – irimi nage
yokomen uchi – kotegaeshi
ryote dori – shiho nage
ryote dori – tenchi nage
morote dori – kokyu ho