2 KIU

1. SUVARI VADZA
kata dori – ikkio
kata dori – nikkio
kata dori – sankio
kata dori – yonkio
siomen uti – ikkio
siomen uti – nikkio
siomen uti – sankio
siomen uti – yonkio
riote dori – kokiu cho

2. CHANMI CHANDATI VADZA
katate dori – siho nage
riote dori – siho nage

3. TATI VADZA
siomen uti – ikkio
siomen uti – nikkio
siomen uti – sankio
siomen uti – yonkio
siomen uti – gokio
siomen uti – irimi nage
siomen uti – kotegaesi
siomen uti – siho nage
kosa dori – ikkio
kosa dori – nikkio
kosa dori – sankio
kosa dori – yonkio
kosa dori – irimi nage
kosa dori – kotegaesi
kosa dori – siho nage
katate dori – ikkio
katate dori – nikkio
katate dori – sankio
katate dori – yonkio
katate dori – irimi nage
katate dori – siho nage
katate dori – kotegaesi
katate dori – uti kaiten nage
katate dori – soto kaiten nage
katate dori – kokiu ho
katate dori – dziu vadza
kata dori – ikkio
kata dori – nikkio
kata dori – sankio
kata dori – yonkio
cki – kote gaesi
yokomen uti – ikkio
yokomen uti – nikkio
yokomen uti – sankio
yokomen uti – yonkio
yokomen uti – siho nage
yokomen uti – irimi nage
yokomen uti – kotegaesi
riote dori – ikkio
riote dori – nikkio
riote dori – sankio
riote dori – yonkio
riote dori – siho nage
riote dori – tenchi nage
usiro riote dori – siho nage
usiro riote dori – irimi nage
usiro riote dori – kotegaesi
usiro riote dori – kaiten nage
morote dori – ikkio
morote dori – nikkio
morote dori – sankio
morote dori – yonkio
morote dori – kokiu ho
morote dori – dziu vadza